Impressionen zum Systemhauskongress "CHANCEN", Düsseldorf, 6.-8. September 2017

 
7/151
Impressionen zum Systemhauskongress CHANCEN 2017
Axel Feldhoff (Bechtle, ganz rechts) - stets umgarnt.


Bechtle